Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

з надання послуг проживання в готелі «Захар Беркут» (с. Волосянка)

Фізична особа-підприємець Гаразд Мар’яна Ярославівна, іменований надалі «Виконавець», з однієї сторони, та будь-яка особа або її уповноважений представник, яка приєднається до цього договору у спосіб, визначений цим договором, іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633, ст.634 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯʼ

1.1. Договір публічної оферти з надання послуг проживання– це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг проживання кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом. 

1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти з надання  послуг проживання – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання  послуг проживання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання послуг проживання в цілому, через оплату рахунку з надання послуг проживання, який було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.

 1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент проведення Замовником оплати рахунку з надання послуг проживання, який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця. Особи, які забронювали номер, але не внесли передоплату, вважаються такими, що лише виразили намір укласти даний договір. 

1.4. Послуга проживання – дії (операції) Виконавця з розміщення Гостя шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в садибі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Послуга проживання складається з основних та додаткових послуг, що надаються Гостям садиби. 

1.5. Споживач (Гість) – фізична особа, яка прибуває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари, роботи, послуги для власних (побутових) потреб. Замовлення послуг проживання може бути здійснено однією особою на користь іншої особи чи групи осіб. 

1.6. Група гостей – це особи кількістю від 10 (десяти) осіб, що прибувають та вибувають з садиби одночасно (тобто протягом розрахункової доби). 

1.7. Номер – окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання.

 1.8. Бронювання – попереднє замовлення Замовником основних і/або додаткових послуг садиби у певному обсязі, з метою використання послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів.

 1.9. Підтвердження бронювання – письмове підтвердження садиби щодо виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно з заявкою. 

1.10. Анулювання – відмова від заброньованих послуг. 

1.11. Безповоротний тариф – встановлена вартість основних послуг проживання, який застосовується садибою для обов’язкової передоплати повної вартості проживання згідно з бронюванням, що не повертається у разі анулювання чи неприбуття Гостя (групи Гостей) до садиби.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, визначених цим договором, Виконавець зобов`язується надати Замовнику або третім особам, які вказані Замовником відповідно до бронювання, послуги проживання, а саме: послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у садибі «Захар Беркут», яка розташована за адресою: 82663, Україна, Львівська область, Стрийський район, с. Волосянка, вул. Б. Хмельницького, 1Б. 

2.2. З моменту зарахування Замовником коштів на рахунок Виконавця за надання послуг проживання згідно з виставленим рахунком вважається, що Замовник приєднався до даного договору, погодився з усіма його умовами та жодних претензій чи зауважень щодо викладених у ньому умов не має.

 

3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН

3.1. Бронювання номерів здійснюється шляхом надання Замовником повної згоди з даним договором.

 3.2. Номер є заброньованим, якщо на   зазначений в телефонній розмові  месенджер  Замовника надійшло підтвердження бронювання від Виконавця. 

3.3. Після отримання підтвердження та платіжної інформації при оформленні бронювання по безповоротному тарифу, Замовник зобов’язаний здійснити оплату послуг проживання Виконавцю, згідно з оформленим бронюванням, у розмірі та до дати зазначеної у інформаційному повідомленні від Виконавця, але не пізніше, ніж за 1 (одну) добу до початку надання послуги проживання. Оплата за послуги проживання у Високий період (визначається Виконавцем та вказується у відповідних рахунках) здійснюється гостем виключно відповідно до умов, вказаних у рахунках. Якщо Замовник не здійснює передоплату, бронювання вважається недійсним.

 3.4. Бронювання є гарантованим лише за умови попередньої оплати послуг, згідно з оформленим бронюванням, на розрахунковий рахунок, який було надано Виконавцем. 

3.5. Для Замовників, які здійснюють групове бронювання оплата 50 (п’ятдесяти) % від загальної вартості послуг має бути здійснена протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його отримання, а повна оплата – не менш, ніж за 7 (сім) діб до початку надання Послуги.  Якщо групове бронювання здійснюється пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати запланованого заїзду групи, то оплата послуг здійснюється без відстрочення платежу на умовах 100% попередньої оплати. Оплата за послуги проживання у Високий період (визначається Виконавцем та вказується у відповідних рахунках) здійснюється Замовником виключно відповідно до умов, вказаних у рахунках.

 3.6. Кошти, які було перераховано від Замовника Виконавцю на підтвердження бронювання проживання за безповоротним тарифом, Замовнику не повертаються за умови анулювання бронювання чи неприбуття Гостя (групи Гостей) до садиби. 

3.7. Оплату комісій і відсотків, пов’язаних з перерахуванням коштів, здійснює Замовник. 

3.8. Розміщення гостей можливе лише при наявності у них документів, що посвідчують їх особу, а саме: паспорт, в’їзна віза (у разі необхідності), або інший документ, що заміняє його згідно чинного законодавства.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.

4.1.2. Відмовитися від послуг проживання Виконавця без повернення суми передоплати, здійсненої при оформленні бронювання за безповоротним тарифом. 

4.1.3. Вимагати від Виконавця належної якості послуг, що надаються, та належного виконання умов цього Договору.

4.2. Замовник зобов’язаний: 

4.2.1. Виконувати умови даного Договору.

4.2.2. Ознайомитись і повністю виконувати Правила проживання в садибі «Захар Беркут», викладені на сайті hotel@zaharberkut.ua та розміщені у доступному для огляду місці на території садиби. У випадку порушення Правил проживання садиба залишає за собою право відмовити у наданні послуг в повному обсязі, без повернення коштів за неотримані послуги.

4.2.3. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих послуг в строки та в порядку, визначеними цим договором. 

4.2.4. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані послуги проживання, у разі анулювання бронювання за безповоротним тарифом або фактичного неприбуття Гостя (групи Гостей) до садиби.

 4.2.5. Відповідати перед Виконавцем за відшкодування завданих збитків згідно з наданим рахунком та актом про пошкодження майна (завдання шкоди).

4.2.6. Дотримуватись правила «тихі години» з 22.00 по 08.00 .

4.3. Виконавець зобов’язаний:

4.3.1. Забезпечити якісне надання послуг проживання згідно з Правилами проживання в садибі «Захар Беркут» та відповідно до законодавства України.

4.3.2. Інформувати Замовника по послуги, що надаються на території садиби, та форму і порядок їх оплати.

4.3.3. При наданні послуг дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.

4.3.4. Нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Виконавець залишає за собою право, на власний розсуд, поселити Гостя в інший номер такого ж або вищого рівня (категорії). 

4.4.2. У разі знищення чи пошкодження майна стягнути з Замовника компенсацію завданих садибі збитків в повному обсязі, відповідно до затвердженого прейскуранту.

4.4.3. Відмовити Замовнику в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення) у випадках порушення даного Договору та/або Правил проживання в садибі «Захар Беркут».

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього договору. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням визначених умов. 

5.2. У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість щодо спірних питань, зацікавлена сторона має право звернутися до суду.

 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов’язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. На відносини Сторін, які не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.

7.2. У садибі не допускається проживання жодних домашніх тварин. 

7.3. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ: 

Виконавець: ФОП Гаразд Мар’яна Ярославівна 

м. Львів, вул. Пасічна 171/177

Код за ЄДРПОУ 2918308262

р/р UA 233052990000026002031025657

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів

МФО 305299

тел. (067) 353-14-15

 тел./факс (03251) 4-27-99

е-mail: hotel@zaharberkut.net